เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง


ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าถือเอนกประสงค์
รายละเอียด:
กลุ่มผู้ผลิต: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านโนนสะอาด
ที่อยู่: บ้านโนนสะอาด เลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
เบอร์โทรศัพท์: 085-455-6619
ราคา: บาท