เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง นายจิรเดชธนวัฒน์ เมฆะธนาศักดิ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายพงศ์ธร ใจแน่น
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 084-5106357
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวจันทิรา นรมาตย์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 084-4284566
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยช่างโยธา นายกวีวัฒน์ ธนาตย์ชินดนัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 093-63611476
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายแมนพงษ์ สะเดา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-0469558
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) นางสาวสุพัตรา แสนสุดตา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
พนักงานสูบน้ำ นายสุรเวช จันเวียง
ตำแหน่ง: พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 085-7514297
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
พนักงานสูบน้ำ นายจงรักษ์ เครือเครา
ตำแหน่ง: พนักงานสูบน้ำ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: