เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
กองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวพรทิพา แก้วหานาม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวว่าง ว่าง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-2600730
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ) นางสาวกอบแก้ว เหลาดิ้ม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางกรภัทร หลักกลาง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวพิชญากร สอนสวาส
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 092-4577933
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ นายคชาพล อมาตยคง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 085-7427355
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: