เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
สำนักปลัด

ปลัดเทศบาลตำบลนาแพง นายไกรสิทธิ จำปามี
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองปลัดเทศบบาล เรือโทมารุต สมวงศ์
ตำแหน่ง: รองปลัดเทศบบาล
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววิชุดา จำปาวงษ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางฐิติญา รูปพรม
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางกนกวรรณ ใจแน่น
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นายเดชา รูปพรม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-3203810
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายวิรุฬศักดิ์ เนาหนองหวาย
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 085-7803670
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสายหยุด แสนเสาร์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-10602164
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าที่ร้อยตรีจิรวัชร รังรา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 085-0062524
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
พนักงานขับรถ (ดับเพลิง) นายสันติ สอนสวาสดิ์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 089-6170162
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวจุฑามาศ เริงชัยภูมิ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 084-4008195
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายอริย์ธัช พลแสน
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 090-9938763
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หน้าที่ 1 [ 2