เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลนาแพง นายไกรสิทธิ จำปามี
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาลตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0987494757
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าสำนักปลัด นางสาววิชุดา จำปาวงษ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวพรทิพา แก้วหานาม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-1178718
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้ากองการศึกษา นางอาภรณ์ นุบาล
ตำแหน่ง: หัวหน้ากองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 081-7566814
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้อำนวยการกองช่าง นายจิรเดชธนวัฒน์ เมฆะธนาศักดิ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: