เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
สภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแพง นายสิทธิไทย มุพิลา
ตำแหน่ง: ประธานสภาเทศบาลตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-2852-1211
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแพง นายคำพอง ทาจันทร์
ตำแหน่ง: รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-6003-6304
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาแพง นายวิญญู ยืนยาว
ตำแหน่ง: เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาแพง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-5267-4134
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 นายอาคมศิลป์ สะเดา
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-7160-8702
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 นายสุนทร จำปารอด
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 09-8159-9626
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 นายสมจิตร จุปะมะตัง
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-7725-2908
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 นายสมถวิล ชาวโพธิ์
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 09-7953-6686
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 นายอุทิตย์ ปาทา
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 09-35376696
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 นายอ่อนสา ทักษิณสิทธิ์
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-7846-1901
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 นายทองตัด จันทร์ขาว
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-2851-3093
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 นายหนูแดง ซี่อสัตย์
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 08-8742-6930
อีเมล์:
Facebook: -.-
Line ID: -.-