เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศเทศบาลตำบลนาแพง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
ลงวันที่:
4 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด:
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ  จำนวน ๓ โครงการ  คือ 
 ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 ๒. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตบ่อขยะ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘  ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น
 ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (ฝนังกั้นลำน้ำชี) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น
เอกสารดาวน์โหลด: