เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประกาศการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
 
ลงวันที่:
15 กันยายน 2560
รายละเอียด:
กรณี  ปิดทางสาธารณประโยชน์  บ้านนาแพง  หมู่ที่ ๕  ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่าง  นางอุไรรักษ์   จันสด   (ผู้ร้อง)  กับ นายลำดวน   โพธิ์พัฒน์ (ผู้ถูกร้อง)
 
เอกสารดาวน์โหลด: