เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วัดชัยประสิทธิ์  บ้านโนนงาม  ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 15 พฤศจิกายน 2560