เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) ระดับอำเภอ ประจำปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำนวยการ มอบภารกิจการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการบูรณาการหน่วยงานเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ไชย อำนวยการโดย พ.ต.อ.สุรัตน์ ไตรลังคะ ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำนวยการโดย นายสุทัศน์ ดวงตะวงษ์ สาธารณสุขอำเภอ 3.หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านโคก อำนวยการโดย นายสุรัตน์ เหล่าคนค้า นายกเทศมนตรี 4.หน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำนวยการโดย นางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรี 5.หน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลนาแพง อำนวยการโดย นายสมพงษ์ ศรีมนตรี นายกเทศมนตรี 6.หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลภูผาแดง อำนวยการโดย นางสาวปัญจรักษ์ บุตรศิริ ปลัดเทศบาล 7.หน่วยดับเพลิง หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำนวยการโดย นายชนานันท์ คามตะสีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนเพื่อโปรดทราบ

เมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2559