เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงโครงการสร้างแรงจูงใจให้ชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่: 24 มีนาคม 2560