เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพงโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (อีสาน) ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง  นำโดยนายสมพงษ์  ศรีมนตรี  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาแพง  ได้จัดโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่: 12 เมษายน 2560