เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
สภาพด้านเศรษฐกิจ

สภาพด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร
                   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาแพงยังเป็นชุมชนการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ  ข้าว  อ้อย   โครงสร้างเศรษฐกิจของชุมชนมีพานิชยกรรมและอุตสาหกรรมอยู่บ้าง  โดยมีอาชีพต่างๆเหล่านี้สามารถทำรายได้ให้แก่ประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ  71,748  บาท/คน/ปี

การเกษตรกรรม
                    เทศบาลตำบลนาแพงมีพื้นที่ด้านการเกษตรเพาะปลูก  จำนวนประมาณ   24,286 ไร่ ครอบครัวที่ประกอบด้านเกษตรเพาะปลูก จำนวนประมาณ 1,255 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวเป็นที่นาจำนวนประมาณ 20,568 ไร่   พื้นที่ทำสวนจำนวนประมาณ  327  ไร่  พื้นที่ทำไร่ จำนวนประมาณ  1,202  ไร่   พื้นที่ปลูกพืชอื่นๆ จำนวนประมาณ 2,189  ไร่ พื้นที่นอกเหนือการทำการเกษตร  จำนวนประมาณ 17,358  ไร่
 
การอุตสาหกรรม
                    การประกอบอุตสาหกรรม  ในชุมชนเทศบาลตำบลนาแพง  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม  ขนาดเล็ก     ใช้แรงงานไม่มาก  ได้แก่
1)  โรงสีข้าว                           จำนวน            10  โรง (ส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือน)
2)  โรงงานประกอบตู้ต่าง ๆ         จำนวน            5    โรง
3)  โรงงานเก็บตู้                       จำนวน            5    โรง
4)  โรงงานแป้งหมัก                   จำนวน            1    โรง
5)  โรงงานทำขนมจีน                 จำนวน            1    โรง

  
การพาณิชยกรรมและการบริการ
                     
การค้าและบริการในชุมชนเทศบาลตำบลนาแพง  ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  ในลักษณะของการค้าและบริการส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ๆ ดังนี้
1)   ร้านขายของชำ                        จำนวน      29    ร้าน
2)   ร้านขายอาหาร                         จำนวน         2     ร้าน
3)   ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างอื่น ๆ    จำนวน         -      ร้าน
4)   ร้านบริการเสริมสวย                   จำนวน          2     ร้าน
5)   ร้านซ่อมเครื่องยนต์                   จำนวน          4     ร้าน
6)   ปั๊มน้ำมัน                                จำนวน          2     ปั๊ม
7)   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                 จำนวน          2     ร้าน
8
)   บ้านเช่า                                 จำนวน          3     หลัง
9
)   ตลาดนัดโค-กระบือ                  จำนวน          1     แห่ง
การปศุสัตว์
                     ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาแพง  การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคจึงจำหน่าย  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าบ้าง  โดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่  โค  กระบือ   สุกร  ไก่   เป็ด  ฯลฯ