เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนส่ง
                   1. เส้นทางคมนาคม  ชุมชนเทศบาลตำบลนาแพงมีการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกโดยเส้นทางรถยนต์ ดังนี้
                                1.1 ทางหลวงหมายเลข  229   ที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2  ถึง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยผ่านอำเภอบ้านไผ่   อำเภอชนบท   อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  เพื่อเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลนาแพง
                                1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   2062   จากอำเภอพระยืน   มาเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  229  เพื่อเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลนาแพง
                                1.3 ถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง  ถนนที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง   ปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนปัจจุบัน  ตลอดจนปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่เทศบาลตำบลนาแพงไม่มากนักแยกเป็นลักษณะต่างๆได้ดังนี้
                                               1.3.1)  สภาพถนนภาพพื้นผิวจราจรของถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี                                                  เพียงแต่บางสายทางมีการชำรุด  และมีขนาดเขตทางคับแคบ
                                               1.3.2)  ระบบและโครงข่ายถนน  การเชื่อมโยงจราจรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี
                                               1.3.3)  การจราจร ไม่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เพราะหมู่บ้านที่แยกจากถนน                                                    สายหลัก  และมีปริมาณการจราจร ไม่คับคั่งการขนส่งผู้โดยสารปัจจุบัน  การ                                                    ขนส่งผู้โดยสารของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาแพง ใช้รถยนต์  ประจำทาง                                                สายขอนแก่น – มัญจาคีรี – แก้งคร้อ  รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งระหว่าง                                                มัญจาคีรีกับ  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  และบางส่วนใช้รถยนต์ส่วนตัว
การสาธารณูปโภค

                     การประปา  น้ำประปาที่ได้มาตรฐานเข้าถึงหมู่บ้านแล้ว ม.1, 3,4,5,6,7,8 และ ม.2 ยังไม่มีน้ำประปาได้มาตรฐานเข้าถึงกำลังรอดำเนินการ
                     การไฟฟ้า   การไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลนาแพงได้ใช้ไฟฟ้าจากสถานีบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (อำเภอมัญจาคีรี)
                     การสื่อสาร  ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์    โทรศัพท์ยังไม่มีการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ในหมู่บ้าน   สำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลนาแพง มีการติดตั้งโทรศัพท์และให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต  แก่ประชาชนทั่วไป  และมีเครือข่ายไร้สาย (โทรศัพท์มือถือ)