เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ประชากร

ประชากร                  
                 ในเขตเทศบาลตำบลนาแพง  มีจำนวน   1,389  ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  4,571 คน                 แยกเป็นชาย  2,311 คน  หญิง 2,260 คน   โดยสามารถแยกจำนวนประชากรตามหมู่บ้านได้ดังนี้
 ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาแพง
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
(คน)
หญิง
(คน)
รวม
(คน)
จำนวนครัวเรือน(หลัง)
1.บ้านโนนงาม         หมู่ที่  1
2.บ้านแก้งค้อ          หมู่ที่  2
3.บ้านโนนทอง         หมู่ที่  3
4.บ้านสงแดง           หมู่ที่  4
5.บ้านนาแพง           หมู่ที่  5
6.บ้านโนนสะอาด      หมู่ที่  6
7.บ้านหนองหวาย      หมู่ที่  7
8.บ้านหนองแก         หมู่ที่  8
264
434
232
274
290
254
243
320
 273
443
192
263
315
250
219
305
537
877
424
357
605
504
462
625
160
292
108
160
220
140
134
175
รวม  2,311  2,260  4,571  1,389
     ข้อมูล  ณ วันที่   18 พฤษภาคม 2558
 
 เมื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเทศบาลตำบลนาแพงพบว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นไม่มากนัก