เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
สภาพลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ
              ภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำชี    และหนองน้ำธรรมชาติ อยู่ทางด้านทิศตะวันออก และด้านใต้  เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ประมงน้ำจืด ส่วนด้านเหนือมีลักษณะเป็นที่ราบสูง และด้านตะวันตกมีลำห้วยโพงเป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่บางส่วนเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน    การตั้งถิ่นฐานของชุมชนส่วนใหญ่อยู่เป็นกลุ่มๆ กระจายไปตามแนวของลุ่มน้ำ
 
ลักษณะภูมิอากาศ
                มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย   1,098   มิลลิเมตร /ปี  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด  18.3  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  38.35  องศาเซลเซียส  ฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  37  องศาเซลเซียส  ฤดูกาลประกอบด้วย 3 ฤดู  คือ  ฤดูร้อน (เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม )  ฤดูฝน   (เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม)  และฤดูหนาว (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)