เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
สถานที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง

ที่ตั้ง            
                เทศบาลตำบลนาแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ประมาณ 5 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 76 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  500 กิโลเมตร  มีพื้นที่  52  ตารางกิโลเมตร  หรือ 32,000 ไร่  

อาณาเขต  

ด้านทิศเหนือ             ติดเขตตำบลนางาม, ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ด้านทิศใต้                ติดเขตตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย และตำบลวังแสง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
ด้านทิศตะวันออก       ติดเขตตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น
ด้านทิศตะวันตก         ติดเขตตำบลบ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และ ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เขตการปกครอง

             เทศบาลตำบลนาแพง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาแพงทั้งหมด  ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน หมายเหตุ
1 บ้านโนนงาม นายวิชัย  เคนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านแก้งค้อ นายคำเพียร  สุรมาตร ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านโนนทอง นายบุญเต็ม  เศษเท ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านสงแดง นายธวัชชัย  โพธิ์พัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านนาแพง นายเชิดพงศ์  โพธิ์พัฒน์ กำนัน
6 บ้านโนนสะอาด นายสายันณ์  วิเศษวงษา ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านหนองหวาย นายวิเชียร  ถามาโยด ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหนองแก นายทองปัน  พรมสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน