เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง เทศบาลตำบลนาแพง
ข้อมูลพื้นฐาน

              ประวัติความเป็นมา : ตำบลนาแพง เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับการปกครองของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโนนงาม หมู่ 2 บ้านแก้งค้อ หมู่ 3 บ้านโนนทอง หมู่ 4 บ้านสงแดง หมู่ 5 บ้านนาแพง หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 บ้านหนองหวาย หมู่ 8 บ้านหนองแก             
               เทศบาลตำบลนาแพง  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  เป็น  เทศบาลตำบลนาแพง  ประกาศ  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  2552